ویدئو / شیر سنگی پهلو مزار چهره های سرشناس ایل بختیاری

تصویربردار: علیرضا محمدی / تدوینگر: جواد علیزاده