ویدئو / سراج، جمشیدی و مظفری برای مدافعان سلامت خواندند