کرونا را تعدی دیگر باید رویت!

مهناز رونقی ـ استاد دانشگاه در رشته مطالعات فرهنگی و رسانه ـ داخل گفت وگو با ایسنا با اعتقاد بر اینکه کرونا تاثیرات مثبتی تیمار بر آفرینش آثار هنری داشته است، تو این بن توضیح می دهد: خلاقیت و آفرینش هنری در دوران بحرانی همانند عالمگیر جهانی ویروس کرونا رشد پیدا کرده است. هنرمندان در وضعیت قرنطینه خانگی با خود و درونشان خلوت و این فرصت را معین کردند که صدای درونی شان را بهتر بشنوند؛ در واقع می استعداد گفت که به نوعی به خودشان نزدیک تر شدند و به همین پندار به هنر همچنین بیشتر پرداختند. 

او ادامه می دهد: شاید به همین فکر است که بسیاری از هنرمندان در شرایط قرنطینه شوهردار نسبت سایر افراد حال بهتری دارند؛ چون می توانند از این فرصت بخاطر خلق بهتر هنر استفاده کنند. هنرمندان، جهان های مختلفی را در داخل خود دارند و یکی از دلایل بی نیازی آنها همین جهان های متفاوتشان است که باعث می شود بسیاری از نیازها  همچون محضر مدنی را با جهان های دیگرشان شرکت شوند و عاطفه احتیاج کمتری داشته باشند. 

این لله دانشگاه همچنین درباره فایده شرایط هیاهو به خشکی امدن محتوای آثار هنری همچنین خاطرنشان می درنگ: به طور طاسی هنر از در و بیرونِ هنرمند تغذیه می کند؛ یعنی عوالم روحی، عاطفی و روحی و از سوی دیگر تجربه زیست جهانی که بازیگر در آن زندگی می کند، روی پی هنری خاصیت می گذارد. درون خراج شرایط خاصی که هنرپیشه در آن عمر می کند، همانند دوران کرونا باعث می شود اثری که ساختن می یواش نسبت بوسیله زمان های دیگر متفاوت باشد. بوسیله هر حال باید یادمان باشد که هنرمندان، متجاوز از اجتماع تأثیر می گیرند و این تاثیرپذیری در آثاری که ابداع می کنند خودش را نشان می دهد. 

مهناز رونقی با اشعار اینکه «از آثار تجسمی بوسیله عنوان یک گوهر تاریخی استفاده می شود»، اظهار می کند: هر اثری که خلق می شود از ذهنیتی نشأت می گیرد و این ذهنیت چنانچه یک تابلوی نقاشی باشد از حرکت قلم روی بوم تا رنگ هایی که تک کاربرد صبر می گیرد، از این ذهنیت نفوذ می پذیرد. در واقع هنر بازتابی از وضعیت اجتماعی بازیگر است و تو نتیجه وقتی نقاشی های یک عهد را نگاه می کنیم، می توانیم جهان ذهنی و پیرامون زندگی هنرمند را تحلیل کنیم. 

انتهای پیام