سمپوزیوم تندیس سازی “هفت سنگ”درون کیش

سمپوزیوم مجسمه سازی “هفت سنگ” از ۲۵ شهریور آغاز شده و تا ۱۹ مهر با آستان ۷ مجسمه ساز مطرح از سراسر کشور خلال ۲۵ روز در جزیره مذهب برگزار شد. نسرین فائق ۲۰ مهربانی ۱۳۹۹ / ۱۸:۵۰